Monday, August 16, 2010

จาริกธรรมสัมมนาสู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ๒๕๕๔


รายการธรรมสัญจรสู่แดนพุทธภูมิ-จาริกธรรมสัมมนาพระธรรมทูตโลก
นมัสการอัฐมหาสถาน บำเพ็ญบุญบูชาคุณพระพุทธองค์
ตามรอยบาทพระศาสดาในพุทธสังเวชนียสถานสำคัญ ๘ แห่ง ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
24 กุมภาพันธุ์-5 มีนาคม 2554

***********

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (Bangkok-Buddhagaya)
เวลา ๐๙.๐๐ น. เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways (TG) Flight 8820
เวลา ๑๒.๑๐ น.เครื่องบินออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สู่พุทธคยา
เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางถึงสนามบินพุทธคยาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เวลา ๑๕.๓๐ น. เข้าพักที่โรงแรม Royal Residency Hotel หรือ วัดไทยพุทธคยา
เวลา ๑๗.๐๐ น. เข้านมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๑ สถานที่ตรัสรู้ องค์พระเจดีย์พุทธคยา และต้นพระศรีมหาโพธิ์
• กราบนมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖
• นมัสการสัตตมหาสถาน คือสถานที่เสวยวิมุตติสุข ๗ แห่งในบริเวณพระเจดีย์พุทธคยา
• พิธีถวายผ้าไตรจีวรห่มหลวงพ่อพุทธเมตตาที่สวยงามด้วยพุทธลักษณะและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภายในองค์พระเจดีย์พุทธคยา
• ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แผ่เมตตา และเวียนเทียนรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา
เวลา ๑๙.๐๐ น. พักฉันน้ำปานะ และญาติโยมรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๒๑.๓๐ น. เข้าที่พักในโรงแรมตามอัธยาศัย


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิธีเปิดการสัมมนาพระธรรมทูตโลก ณ วัดไทยพุทธคยา
เวลา ๖.๓๐ น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๘.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนาพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก
• ฟังการบรรยาย นำเสนอผลงาน โดย Key Note Speaker
• แบ่งกลุ่มการสัมมนากลุ่มย่อย
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพล/ผู้ร่วมประชุมสัมมนารับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการสัมมนาภาคบ่ายตามกลุ่มย่อย
เวลา ๑๖.๐๐ น. นำเสนอสรุปผลการสัมมนาของแต่ละกลุ่ม
เวลา ๑๗.๓๐ น. พักการประชุมสัมมนา-ถวายน้ำปานะ-ญาติโยมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปทำวัตรพระสวดมนต์เย็น ณ ปริมณฑลพระเจดีย์พุทธคยา
เวลา ๒๑.๐๐ น. เข้าที่พัก-พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ปริมณฑลพุทธคยา และวัดนานาชาติรอบ ๆ พุทธคยา
เวลา ๐๙.๐๐ น. การสัมมนาพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก ภาคเช้า
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพล/ผู้ร่วมประชุมสัมมนารับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการสัมมนาภาคบ่าย
เวลา ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการสัมมนา-ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เวลา ๑๗.๓๐ น. ทอดผ้าป่าบำรุงวัด-ถวายน้ำปานะ-ญาติโยมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปทำวัตรพระสวดมนต์เย็น ณ ปริมณฑลพระเจดีย์พุทธคยา
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พุทธคยา-ราชคฤห์ (พักที่วัดไทยนาลันทา)
เวลา ๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง
เวลา ๘.๐๐ น. ขึ้นเขาคิชฌกูฎ-ถ้ำสุกรขาตา ถ้ำพระโมคคัลลานะ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พีธีสวดมนต์ เจริญสมาธิ และประกาศปฏิญญาวันมาฆบูชา วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร-ชมตโปธาราม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันเพลที่วัดไทยสิริราชคฤห์ -ประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า-ทอดผ้าป่าบำรุงวัดไทยนาลันทา/พัก ๑ คืนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นาลันทา-เวสาลี-กุสินารา(พักที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์)
เวลา ๖.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปเมืองเวสาลี ชมสถูปพระบรมสารีริกธาตุ-สระอภิเษกของเจ้าลิจฉวี
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยไวสาลี ทอดผ้าป่าบำรุงวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ณ อานันทะสถูป กูฎาคารศาลา ป่ามหาวัน หลักศิลาจารึกพระเจ้าอโศกรูปสิงห์หมอบที่หัวเสาที่คงสมบูรณ์ที่สุด
เวลา ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปพักที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาราวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กุสินารา-ลุมพินี (พักลุมพินี)
เวลา ๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๘.๐๐ น. พิธีปิดการสัมมนาพระธรรมทูตโลก –มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
เวลา ๑๓.๐๐ น.เยี่ยมสาลวโนทยาน-นมัสการปรินิพพานวิหาร นั่งสมธิ แผ่เมตตา-เวียนเทียน รอบองค์ปรินิพพานสถูป และเยี่ยมชมสถูปรามภาร์ หรือ มกุฎพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศาสดา
เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปประเทศเนปาลผ่านด่านโสเนารี(ตรวจตราในพาสปอร์ต)
เวลา ๒๐.๐๐ น. เข้าพักที่ลุมพินี ๑ คืน


วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ลุมพินี-สาวัตถี (พักสาวัตถี)
เวลา ๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๗.๐๐ น.เข้าสวนลุมพินีวันสวดมนต์ทำวัตรเช้านั่งสมาธิ ณ เสาอโศกเวียนเทียนในมายา เทวีวิหาร- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สระโบกขรณี และซื้อของที่ระลึกจากเนปาล
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยลุมพินี ทอดผ้าป่าบำรุงวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น.ออกเดินทางเข้าอินเดียผ่านด่านโสเนารีแล้วเดินทางไปเมืองสาวัตถี เข้าพักที่โรงแรม ๑ คืน


วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ สาวัตถี (พักสาวัตถี)
เวลา ๖.๐๐ น. รับประทานอาหาร
เวลา ๗.๐๐ น.ชมซากปราสาทอนาถบิณฑิกเศรษฐี-ปราสาทบิดาท่านองคุลีมาล สำนักปฏิบัติ ธรรมแดนมหามงคลของแม่ชีบงกช สิทธิผล
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่โรงแรมที่พัก
เวลา ๑๔.๐๐ น.เข้าชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร สวดมนต์นั่งสมาธิ เข้าพักที่โรงแรมอีก ๑ คืนวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ สาวัตถี-สารนาถ-สวดปาฎิโมกข์ที่ธัมเมกขสถูป (พักเมืองพาราณสี)
เวลา ๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปเมืองสารนาถ แวะพักฉันเพลระหว่างทางแบบบิคนิค
เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถที่มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยที่สุด และหัวสิงห์ เสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด-มูลคันธกุฎี/สมาคมมหาโพธิ์
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรนมัสการธัมเมกสถูป-พิธีสวดพระปาฏิโมกข์ที่ธัมเมกขสถูป และมอบรางวัลแด่พระธรรมทูตดีเด่น
เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักที่โรงแรมในเมืองพาราณสี
-รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ พาราณสี-ล่องแม่น้ำคงคา-
เวลา ๕.๐๐ น. ลงเรือล่องแม่น้ำคงคาชมการอาบน้ำ ชำระบาปของชาวฮินดู
เวลา ๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเข้าในโรงแรมแล้วไปชอปปิ้งผ้ากาสีที่มีชื่อเสียงของฝากกลับบ้าน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร ในโรงแรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปสนามบินเมืองพาราณสี แล้วเช็คอินที่สายการบิน Thai Airways
TG 8821 สนามบินเมืองพาราณสี
เวลา ๑๖.๓๐ น. เครื่องบินออกเดินทางจากพาราณสีกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา ๒๑.๑๕ น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

**รายการเดินทางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแต่ถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายประมาณการ ประกอบด้วย (ให้โทร.สอบถามรายละเอียด ที่ 301-787-6108) เหรีญสหรัฐฯ
• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ กรุงเทพ-พุทธคยา-กรุงเทพฯ
• ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่งในเมืองนั้น ๆ
• ค่าเช่ารถโค๊ชรับนักทัศนาจรท่องเที่ยวไปตลอดเส้นทางตามรายการและรับ-ส่งถึงสนามบินวันเดินไปและเดินทางกลับ
• ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการเดินทางท่องเที่ยวไปในแดนพุทธภูมิ
• ค่าน้ำดื่มบริสุทธิ์แจกทุกวัน
• ค่าเข้าชมสถานที่ทุก ๆ แห่ง
• ค่าขนกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ
• ค่าเช่าเรือล่องแม่น้ำคงคา
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
• ค่าพาสปอร์ต และค่าวีซ่า (ต้องทำเอง)
• ค่าทิป รางวัลคนขับรถ-เด็กรถ และไกด์นำทัวร์ ทั้งพระและฆราวาส
• ค่าโทรศัพท์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
• ค่าซักรีด และของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ

สนใจติดต่อได้ที่ ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี ผู้นำทัศนศึกษา-ธรรมวิทยากรตลอดการเดินทาง
สถานที่ติดต่อ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 13440 Layhill Road , Silver Spring , MD 20906 Tel.(301) 871-8660, 871-8661, fax. 301-871-5007 Mobile: 301-787-6108
E-mail: t_inthisan@hotmail.com, www.handytourindia.blogspot.com
(ด่วนรับเพียง ๓๕ ท่านเท่านั้นหมดเขต ๒๕ พ.ย.๕๓นี้ จองที่นั่งโดยส่งเช็คมัดจำ ๕๐๐ เหรียญ พร้อม Copy Passport ส่งมาตามที่อยู่นี้)

No comments: